in

in
§ -ში, -ით, -თ; to be in შინ ყოფნა ins and outs 1.დეტალები, წვრილმანები; 2.ხვრელები; in order to იმიტომ რომ
§
1 შიგ, შიგნით, შე-
go in! შედი
bring your friend in! შემოიყვანე შენი მეგობარი!
●●to be in **
he is in შინ არის
he won't be in till six ექვსამდე შინ არ იქნება
the crop is in ჭირნახული დაბინავებულია
when are persimmons in? ხურმა როდის შემოდის?
short skirts are in again მოკლე ქვედაატნი ისევ მოდაშია
to be in for sth **
I'm afraid we are for a rain ვშიშობ, გაგვიწვიმდება
you are in for an unpleasant visit არასასიამოვნო ვიზიტი მოგელის
to be in on sth **
I'd like to be in on this competition ამ შეჯიბრში მონაწილეობის მიღებას ვისურვებდი
2 **
he knows all the ins and all the outs of this business ამ საქმის ყველა წვრილმანი / ყველაფერი იცის
3 ში-, ზე-
in August აგვისტოში
in the yard ეზოში
in the sky ცაზე
-------
●●what would you do in my place? ჩემს ადგილას რას იზამდი?
in this direction ამ მიმართულებით
he cut the melon in two ნესვი შუაზე / ორად გაჭრა
they fell in love ერთმანეთი შეუყვარდათ
he is in love შეყვარებულია
in the morning / afternoon / everything / daytime დილით / ნაშუადღევს / საღამოს / დღისით
she was a good dancer in her day თავის დროზე კარგი მოცეკვავე იყო
in my time ჩემს დროს
not one in ten of the girls could sew ათ გოგონაში არც-ერთმა არ იცოდა კერვა
he was in his shirt sleeves პერანგის სახელოები აკეცილი ჰქონდა
he sleeps in the open გარეთ სძინავს
I'm in a hurry მეჩქარება
in secret / earnest საიდუმლოდ / სერიოზულად
in every way ყოველნაირად
in advance § წინდაწინ, წინასწარ; § წინ
in all respects ყოველმხრივ
in my opinion ჩემი აზრით
in good humour // in low spirits კარგ გუნებაზე // ცუდ გუნებაზე, უხასიათოდ, უქეიფოდ
4 (in-) უ-, არა-: attractive-inattentive - ყურადღებიანი-უყურადღებო, definite-indefinite - განსაზღვრული-განუსაზღვერელი, organic-inorganic - ორგანული-არაორგანული
in actual fact სინამდვილეში
in abundance უხვად
in alphabetical order ანბანის მიხედვით
in accordance with თანახმად, შესაბამისად, გათვალისწინებით
in a body სრული შემადგენლობით
in bonds ბორკილებში
in a broad sense გართო გაგებით
in broad outline ზოგადად
in care of მისამართით
in case (of) იმ შემთხვევაში (თუ)
in common საერთო
in chorus ერთად
in confidence საიდუმლოდ
in consequence of შედეგად
in the face of danger საფრთხის წინაშე
in consternation თავზარდაცემული
in contrast with sth რაღაცასთან შედარებით
in three days სამ დღეში, სამი დღის შემდეგ
in these days ჩვენ დროს, ახლა
in the cool of the forest ტყის სიგრილეში
in due course თავის დროზე / როცა საჭირო იქნება
in this way you will get nowhere ასე ვერაფერს მიაღწევ
in general საერთოდ
in a general way ჩვეულებრივი გზით / წესით
in some degree რაღაც დონემდე, ნაწილობრივ
in detail დაწვრილებით, დატალურად, გამოწვლილვით
in my direction ჩემსკენ
in the early morning დილაადრიან
in effect ფაქტობრივად
in the ensuing year მომდევნო / შემდეგ წელს
in my estimation ჩემი აზრით / ვარაუდით / შეფასებით
in either event ასე თუ ისე
in favor of სასარგებლოდ
in my (his, etc.) eyes ჩემი (მისი და ა. შ.) აზრით
in front წინა ნაწილი, ფასადი
in quest of საძებნელად
in jest ხუმრობით
in the woods ტყეში
in a word ერთი სიტყვით // მოკლედ რომ ვთქვათ
in the animal world ცხოველთა სამყაროში
in writings წერილობით
in Uznadze's writings უზნაძის ნაშრომებში
in honour of პატივსაცემად, პატივისცემის ნიშნად, რისიმე აღსანიშნავად
in my hurry I forgot to lock the door სიჩქარეში კარის დაკეტვა დამავიწყდა
in two volumes ორ ტომად/წიგნად
in no time მყისვე
in answer to this ამის საპასუხოდ
in mid air ცასა და მიწას შორის // ჰაერში
in the morning დილით
in most cases უმეტეს შემთხვევაში
in motion მოძრაობაში
in multitude დიდძალი რაოდენობით
in secret საიდუმლოდ
in short მოკლედ რომ ვთქვათ
in spite of მიუხედავად
in a state of intoxication ნასვამი
in one's inward soul გულის სიღრმეში
in isolation მარტო, იზოლაციაში
in italics დახრილი შრიფტით აწყობილი
in a shroud of darkness ღამის წყვდიადში
in a new way ახლებურად
in a number of cases ზოგიერთ / რიგ შემთხვევაში
in record time სარეკორდო სისწრაფით / დროში
in this regard ამ მხრივ
in / with regard to ... რაც შეეხება…,
in no respect არანაირად
in other respects სხვა მხრივ, სხვაგვარად
in rhyme ლექსად
in order not to რომ არ / რათა არ
in order to / that რომ, იმისათვის რომ, რათა
in pairs წყვილად
in passing გავლით, გზად
in the past month გასულ თვეს
in your / his place… შენი რომ ვიყო / მის ადგილას რომ ვიყო...
in point of fact ფაქტობრივად
in the process of პროცესში / დროს
in like cases მსგავს შემთხვევებში
in all likelihood ალბათ,ძალინ შესაძლებელია
I`m all in მთლად გამოვიფიტე
his aim in life მისი ცხოვრების მიზანი
all in all სულ // საერთო ჯამში
to curl up in a ball მოკუნტვა
I work in advertising სარეკლამო საქმეს ვემსახურები
he is advanced in years ხანში შესულია
bombastic in manner გაბღენძილი
I'll call you back in ten minutes ათ წუთში დაგირეკავ / გადმოგირეკავ
the library is in his care ბიბლიოთეკის გამგეა // ბიბლიოთეკა აბარია
just in case ყოველი შემთხვევისათვის
fall in love შეყვარება
he is in check ქიში აქვს გამოცხადებული
a fall in prices ფასების დაცემა
it's close in here აქ დახუთული ჰაერია
don’t throw it away, it may come in handy / useful ნუ გადააგდებ, იქნებ გამოგვადგეს
he got red in the face წამოჭარხლდა / სახე აელეწა
I'm in correspondence with him მასთან მიწერ-მოწერა მაქვს
he deals in cars მანქანებით ვაჭრობს
I'm in your debt თქვენი მოვალე ვარ // თქვენგან დავალებული ვარ
don't go in deep ღრმად ნუ შეხვალ
not in the slightest degree სრულებით არა
come in directly! დაუყოვნებლივ / მყისვე შემოდი!
I’m in no doubt about his ability ეჭვი არ მეპარება, რომ ნიჭიერია
an examination in physics გამოცდა ფიზიკაში
walk in front! წინ იარე!
he was in fury გაცოფებული იყო
am I in the way? ხელს ხომ არ გიშლი?
●●she is weak in the head ჭკუათხელია
once in a while ხანდახან
to pay in hard ნაღდი ფულის გადახდა
it may come in use შეიძლება გამოგვადგეს
●●what are your tastes in music? როგორი მუსიკა გიყვარს?
were you in time? მიუსწარი?
I'm set in my decision მტკიცედ მაქვს გადაწყვეტილი

English-Georgian dictionary.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”